1. Organizatorem akcji promocyjnej jest firma Struxi sp. z o.o. . z siedzibą w Opolu (45-015 Opole, ul. Rynek 24/25), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233631, REGON: 160019811, NIP: 7542795703, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł (dalej „Organizator”).
 2. Celem sprzedaży premiowej jest uatrakcyjnienie zakupu jednego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 81,26 m2 poprzez zaoferowanie go w promocyjnej cenie w wysokości 350.000 zł brutto (dalej „Cena Promocyjna”). Lokal mieszkalny objęty ceną promocyjną znajduje się na drugiej kondygnacji w lewym budynku realizowanym na działce gruntu nr 816/64 znajdującej się przy ul. Topazowej w Opolu – Chmielowicach (dalej „Lokal Mieszkalny”).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszej akcji promocyjnej oraz położenia, technologii wykonania i wykończenia Lokalu Mieszkalnego są dostępne w siedzibie Organizatora po wcześniejszym umówieniu spotkania z jednym z doradców sprzedaży.
 4. Planowany termin zakończenia budowy Lokalu Mieszkalnego to 3 kwartał 2020 r.
 5. Akcja promocyjna trwa od dnia ogłoszenia do 23.03.2020 r. włącznie.
 6. Warunkiem zakupu Lokalu Mieszkalnego w Cenie Promocyjnej jest podpisanie przez uczestnika z Organizatorem umowy rezerwacyjnej w terminie trwania akcji promocyjnej i wpłacenie kaucji rezerwacyjnej w wysokości 10.000 zł w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy rezerwacyjnej.
 7. Prawo do skorzystania z niniejszej akcji promocyjnej ma uczestnik, który jako pierwszy podpisze umowę rezerwacyjną.
 8. W przypadku braku otrzymania przez Organizatora kaucji rezerwacyjnej w terminie, o którym mowa w pkt. 6 powyżej, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy rezerwacyjnej przez którąkolwiek ze stron, Organizator ma prawo zaoferować Lokal Mieszkalny w Cenie Promocyjnej kolejnej osobie, która w trakcie trwania akcji promocyjnej zgłosiła chęć nabycia Lokalu Mieszkalnego w Cenie Promocyjnej.
 9. Niniejszej akcji promocyjnej nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora.
 10. Uczestnikiem akcji promocyjnej może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 11. Struxi sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osób trzecich przez Uczestników akcji promocyjnej.
 12. Informacja o każdej zmianie Regulaminu zostanie przekazana Uczestnikom.
 13. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Struxi sp. z o.o. oraz na stronie internetowej chmielowice.struxi.pl
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.