1. Organizatorem akcji promocyjnej – sprzedaży premiowej jest firma Struxi sp. z o.o. . z siedzibą w Opolu (45-015 Opole, ul. Rynek 24/25), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233631, REGON: 160019811, NIP: 7542795703, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł.

2. Celem sprzedaży premiowej jest uatrakcyjnienie zakupu nieruchomości roboczo nazwanych Apartamenty Chmielowice poprzez przyznawanie Nagrody osobom dokonującym zakupu przedmiotowych nieruchomości.

3. W ramach sprzedaży premiowej, każdy Uczestnik, który spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie, będzie mógł skorzystać ze świadczenia dodatkowego, polegającego na otrzymaniu Nagrody.

4. Uczestnik akcji promocyjnej może wielokrotnie brać udział w akcji promocyjnej, jednakże każdorazowo musi spełnić warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

5. Nie więcej niż jedna Nagroda przysługuje na jedną nieruchomość. W przypadku nabycia danej nieruchomości przez więcej niż jedną osobę, Nagroda jest dzielona i przyznawana po równo każdej osobie lub przyznawana jednej osobie wskazanej przez wszystkie osoby nabywające tą samą nieruchomość.

6. Akcja promocyjna trwać od dnia 01.01.2020 r. do dnia 28.02.2020 r.

7. Nagrodę w akcji promocyjnej stanowi karta podarunkowa o wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto (dalej zamiennie zwana również bonem promocyjnym), uprawniająca do zakupu towarów w sklepach sieci Leroy Merlin wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 1.111,11 złotych (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych 11/100) na poczet pokrycia podatku dochodowego od nagród w sprzedaży premiowej stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT (dalej: Nagroda).

8. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania gwarantowanej Nagrody pod warunkiem podpisania umowy [wskazać: rezerwacyjnej, deweloperskiej lub innej umowy w formie aktu notarialnego] z firmą Struxi sp. z o. o. w celu nabycia nieruchomości wyszczególnionej w punkcie 2 powyżej w okresie trwania akcji promocyjnej.

9. Bon zostanie wręczony Uczestnikowi po zgłoszeniu żądania jego wydania przez Uczestnika, przy czym żądanie to może zostać zgłoszone od dnia podpisania umowy, o której mowa w punkcie 8 niniejszego regulaminu przez przedstawiciela firmy Struxi sp. z o.o. do dnia upływu terminu ważności bonu promocyjnego, określonego w punkcie 14 niniejszego Regulaminu. Odbiór bonu promocyjnego zostanie pokwitowany przez Uczestnika akcji promocyjnej.

10. Brak zgłoszenia żądania wydania bonu w terminie określonym w punkcie 9 niniejszego Regulaminu oznacza rezygnację Uczestnika z udziału w akcji promocyjnej.

11. W przypadku, gdy odpadnie podstawa wydania Uczestnikowi Nagrody, w tym w szczególności, gdy umowy, o których mowa powyżej zostaną rozwiązane lub unieważnione z jakiejkolwiek przyczyny albo gdy dojdzie do odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron – Nagroda nie podlega wydaniu Uczestnikowi, a jeśli została wydana – podlega zwrotowi przez Uczestnika jako otrzymana nienależnie.

12. Nie ma możliwości zamiany Nagrody na inny produkt (z wyjątkiem produktów, na które przeznaczony jest bon promocyjny, tj. zakup towarów w sklepie Leroy Merlin) lub usługę ani na wartość pieniężną (rabat lub gotówkę). Rezygnacja z Nagrody przez Uczestnika, który przystąpił do akcji promocyjnej, nie wiąże się z upustem cenowym ani z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego.

13. Uczestnikiem akcji promocyjnej może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

14. Termin ważności bonu wynosi 12 miesięcy od daty jego nabycia przez Struxi sp. z o.o. od Leroy Merlin.

15. Warunkiem przystąpienia do sprzedaży promocyjnej jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

16. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami.

17. Struxi sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osób trzecich przez Uczestników akcji promocyjnej.

18. Informacja o każdej zmianie Regulaminu zostanie przekazana Uczestnikom.

19. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Struxi sp. z o.o. oraz na stronie internetowej chmielowice.struxi.pl

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.